sam houston state university personal statement tyranny essay